Geacht bestuur,

Zoals toegezegd in onze memo van 26 januari j.l sturen wij u hierbij ons vraag & antwoord document (zie bijlage) Gaswinning Langezwaag-Nijelamer.

Wij verwachten met dit document een antwoord te geven op de meest voorkomende vragen over onze voorgenomen activiteiten. Wij zijn ons ook bewust dat op dit moment niet alle antwoorden in detail kunnen worden gegeven, maar we zijn er van overtuigd dat deze in de verdere vergunningprocedures aan de orde zullen komen.

Mocht het zijn dat er naar aanleiding van dit document nog vragen volgen of dat er nog vragen onbeantwoord zijn, dan verzoeken wij u om dit ons te laten weten. Wij zullen dit dan in een volgende versie verwerken.

vermilion-energy-inc-logo

 

26022016 vraag&antwoord LZG-NWH

Bijlage Q&A – Kaart – februari 2016

Nieuws plaatselijk belang februari 2016

Werkgroep ‘actualiseren dorpsvisie’

De werkzaamheden rondom het realiseren van onze nieuwe dorpsvisie vorderen gestaag. Inmiddels hebben vier ´keukentafelgesprekken´ met dorpsbewoners plaats gevonden. Het waren prettige en goede gesprekken die ons de nodige informatie hebben opgeleverd op basis waarvan we nu een eerste aanzet voor de nieuwe visie zullen gaan schrijven. De deelnemers aan de gesprekken willen we hierbij alvast bedanken voor hun inbreng!

Nieuwbouwplan ´De Fjilden´

Eind januari hebben we weer rond de tafel gezeten met vertegenwoordigers van de gemeente Heerenveen om te praten over de gang van zaken rondom De Fjilden. We hebben gesproken over de mogelijke factoren die van invloed zouden kunnen zijn op het uitblijven van de vraag naar bouwkavels. We waren het er wel over eens dat de te hoge m2 prijs in ieder geval niet verkoopbevorderend werkt. Lagere kavelprijzen zijn inmiddels vastgesteld door het College. Ook hebben we naar de marketingstrategie gekeken. Adviezen vanuit Plaatselijk Belang zijn onder andere het meer gebruik maken van social media, de website van de gemeente beter up-to-date houden m.b.t. het nieuwbouwplan en de bouwborden op een betere locatie gaan plaatsen. Ook de aanleg van een deel van de infrastructuur zou kunnen helpen. Op korte termijn volgt meer nieuws vanuit de gemeente.

Overleg Vogelwacht

Plaatselijk Belang heeft onlangs een overleg met bestuursleden van de Vogelwacht Oude- en Nieuwehorne gehad. De Vogelwacht wil haar activiteiten graag gaan uitbreiden van alleen vogelbeheer naar natuurbeheer in ruimere zin. Mooie voorbeelden hiervan zijn de aanleg, vorig jaar van een bloemenweide aan de Siebe Annesweg bij de Kiekenberg en het inzaaien van twee stroken grond op het oude UDIROS veld met een speciaal zadenmengsel. Dit als reactie op een verzoek van de Friese Milieu Federatie die op zoek is naar locaties om voor bijen aantrekkelijke bloemenvelden aan te leggen. Naast dat we ideeën hebben uitgewisseld met het vogelwachtbestuur, hebben we ook besproken op welke vlakken we elkaar in de toekomst eventueel kunnen versterken.

Vermilion

Ook is er regelmatig contact met Vermilion. Zij proberen ons zo goed mogelijk te informeren over de stand van zaken rondom de (proef)boringen naar aardgas vanaf de locatie ’Vogelweide’ in de Tjongervallei. Inmiddels hebben we bericht ontvangen dat de proefboring vooralsnog is uitgesteld naar 2017. De enige activiteit die tot nu toe heeft plaats gevonden betreft een bouwkundige aanpassing van de boorlocatie. Zodra er meer bekend is, zullen we u op de hoogte stellen. Uitgebreidere informatie is te vinden op http://www.oude-nieuwehorne.nl/communicatie-vermilion/

 

Jaarvergadering

Als datum voor de jaarvergadering van Plaatselijk Belang kunt u alvast de avond van dinsdag 10 mei in uw agenda gaan noteren! Deze bijeenkomst zal weer gaan plaats vinden in de Kiekenhof. Het programma voor deze avond en het jaarverslag over 2015 zullen van tevoren in de Hoarnekrite worden opgenomen.

 

Sinterklaas intocht zaterdag 21 november 2015

Sinterklaas gaat een rondrit maken in een geheel ander vervoermiddel dan dat we gewend zijn, kijken dus!

Vanaf het oude parkeerterrein [ vh. UDIROS ] starten we dsinterklaase rondrit door Nieuwehorne.

Aanvang: 13.30 uur

Organisatie is in handen van de Stichting VolksVermaak Oude en Nieuwehorne