Communicatie Vermilion

 
De afgelopen maanden hebben vertegenwoordigers van Vermilion Energy Netherlands BV (Vermilion) gesprekken gevoerd met verschillende plaatselijk belangorganisaties in de omgeving van haar locaties aan ’t Lange Ein bij Langezvermilion-energy-inc-logowaag en aan de Vogelweide bij Nieuwehorne. Voor Vermilion was het doel om met deze gesprekken een beeld te krijgen van de organisaties, de mensen en de lokale zorgen ten aanzien van aardgaswinning. Daarnaast wil Vermilion graag onderzoek op welke wijze plaatselijk belang organisaties een rol kunnen spelen in de communicatie naar de omgeving.

In de gesprekken is eens te meer duidelijk geworden dat onzekerheid over de effecten van aardgaswinning, de eventuele schade als gevolg hiervan en de afhandeling van deze schade voor de individuele burger een bron van zorg zijn.

Directe aanleiding voor het uiten van deze zorgen zijn de geplande proefboringen op de genoemde locaties. Maar ook bestaande productie op Langezwaag en de aangekondigde verdubbeling van de Vermilion aardgasleiding dragen hier aan bij. In de gesprekken is aangegeven dat deze activiteiten zijn gepland voor 2016.

Vermilion is de afgelopen jaren, mede naar aanleiding van deze gesprekken, actief in overleg met de autoriteiten over het opzetten van duidelijke spelregels over de manier waarop we in onze provincie willen omgaan met de gehoorde zorgen uit de verschillende omgevingen waar we actief zijn. Deze duidelijkheid kan alleen in nauwe samenwerking met autoriteiten worden bewerkstelligd. Dit proces is op dit moment
op verschillende niveaus gaande en Vermilion is er van overtuigd dat dit tot resultaat zal leiden.

Actuele planning

Naar aanleiding van de huidige en grillige omstandigheden op de wereldmarkt is Vermilion genoodzaakt haar investeringsbudget voor Nederland bij te stellen. Op dit moment ligt de focus op het uitvoeren van 2 (proef)boringen en om de verdubbeling van de aardgastransportleiding uitvoerings gereed te maken, en zo mogelijk te starten. De proefboring op de locatie Langezwaag staat nog steeds gepland voor april 2016, de proefboring op de locatie Nieuwehorne is vooralsnog uitgesteld naar 2017. Er blijft echter een kleine kans bestaan dat deze boring in 2016 wordt uitgevoerd.

Vervolg communicatie

Vraag en antwoord document
Tijdens en naar aanleiding van onze gesprekken hebben wij verschillende vragen ontvangen. Daarnaast zijn we er van overtuigd dat er nog vragen zullen volgen. Vermilion wil dat deze vragen zorgvuldig worden beantwoord. Daarvoor willen wij ook, daar waar van toepassing, andere partijen vanuit hun verantwoordelijkheid in het proces betrekken bij de behandeling van de vragen.

Eind februari zullen de tot nu toe aan ons gestelde vragen in een vraag en antwoord document worden opgenomen en verzonden naar alle plaatselijk belang organisaties waarmee we contact hebben en de betrokken autoriteiten. Dit vraag en antwoord document kan in de maanden daarna worden uitgebreid met nieuwe vragen en antwoorden als blijkt dat daar behoefte aan is.

Uitvoering
Op het moment dat activiteiten in uitvoering gaan zal Vermilion de directe omgeving hierover tijdig informeren. Deze informatie zal tevens ingaan op de wijze waarop eventuele klachten naar aanleiding van onze activiteiten kunnen worden gemeld. Tijdens de uitvoering zal hiervoor door Vermilion een gebiedscoordinator worden aangewezen.

Informatievoorziening
Vermilion zal voorafgaand aan de terinzagelegging van het winningsplan actief informatie delen over de inhoud van dit winningsplan en daarmee over de effecten van de aardgaswinning. Hierbij willen wij inwoners de gelegenheid geven om mondeling vragen te stellen aan specialisten van Vermilion maar ook van andere organisaties. In overleg met de lokale autoriteiten zullen hierbij ook vertegenwoordigers van EZ, haar adviseurs en andere instanties uitnodigen. Wij verwachten op deze avond ook duidelijkheid te kunnen geven over de spelregels die gelden voor de zorgen over de effecten van aardgaswinning.

De effecten van winning zijn onderdeel van het op grond van de mijnbouwwet verplichte winningsplan. Als de proefboringen succesvol zijn, zal voor het in produktie brengen van de aangetoonde aardgasreservoirs een winningsplannen nodig zijn. Deze winningsplannen dienen door de minister van EZ te worden goedgekeurd. Deze goedkeuring vindt plaats op grond van de ingewonnen adviezen van de wettelijke adviseurs van de minister, maar ook van de lokale en regionale autoriteiten. De minister besluit op grond van de ingediende adviezen en het uiteindelijke besluit staat open voor bezwaar en beroep.

Afsluitend
Wij blijven de plaatselijk belangorganisaties actief informeren over onze activiteiten en planningen. Onze verwachting is dat deze informatie actief met de inwoners zal worden gedeeld. Daarnaast verwachten wij dat de plaatselijk belang organisaties een rol blijven spelen in het doorspelen van vragen naar Vermilion.

Vermilion begrijpt dat er naar aanleiding van vele maatschappelijke discussies over aardgaswinning en de energievoorziening zorgen leven in de gemeenschappen waarin wij werken. Wij stellen ook vast dat de toekomst van de energievoorziening onderwerp is van politieke discussie.

Vermilion is voorstander van de transitie naar duurzame energiebronnen, tegelijkertijd stellen we vast dat aardgas vooralsnog een rol speelt in de huidige energiemix. Vermilion zal daarom het beleid om de kleine velden in Nederland op te sporen en te produceren blijven uitvoeren. Bij deze uitvoering hebben veiligheid en betrouwbaarheid de hoogste prioriteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *