Begrafenisvereniging Draagt Elkanders Lasten Oude- en Nieuwehorne

Welkom op de pagina van Begrafenisvereniging Draagt Elkanders Lasten Oude- en Nieuwehorne.

Draagt Elkanders Lasten (hierna DEL) draagt zorg voor zowel begrafenissen als crematies. Om onze leden een waardige en passende uitvaart te verzorgen die passend is voor de overledene en de nabestaanden is DEL Oude- en Nieuwehorne de samenwerking aangegaan met Uitvaartverzorging Van der Zwaag in Heerenveen.

Leden kunnen evenwel ook zelf kiezen voor een andere uitvaartverzorger. Hiervoor gelden evenwel verschillende voorwaarden. Zie hierna.

DEL Oude- en Nieuwehorne is aangesloten bij de Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland.

Een overlijden melden bij onze bode:

Uitvaartverzorging Van der Zwaag
Cissy van Marxveldtlaan 11
8453 WB Heerenveen
Telefoon: 0513-622339

Lidmaatschap

Aanmelding lidmaatschap
Iedereen vanaf 18 jaar, die woont binnen het werkgebied van de vereniging, kan zich bij de secretaris aanmelden voor het lidmaatschap van DEL..

Daarnaast kunnen personen jonger dan 18 jaar lid worden, mits:
– een ouder al lid is van DEL en
– het kind door de ouder bij de vereniging wordt aangemeld.

Opzegging lidmaatschap
Een lid kan het lidmaatschap van de vereniging opzeggen per het einde van het lopende kalenderjaar.
De opzegging kan alleen schriftelijk voor één december bij de secretaris geschieden.

Indien een lid twee jaar achtereen verzuimd heeft om de contributie te betalen, dan vervalt het lidmaatschap en aanspraak op opgebouwde rechten.

Leden die verzuimen om een adreswijziging door te geven én die geen contributie meer betalen worden geacht hun contributie te hebben beëindigd conform artikel 4E uit de statuten.

Overschrijving
Binnen de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland is het mogelijk u te laten overschrijven naar een andere vereniging. Een reden hiervoor kan zijn dat u bent verhuisd, of dat uw partner staat ingeschreven bij onze vereniging.
U kunt hierover contact opnemen met de secretaris van uw of onze vereniging.

Contributie
Leden vanaf 18 jaar betalen een jaarlijkse contributie van € 20,-. De hoogte van de contributie jaarlijks door de ledenvergadering bepaald. Kinderen tot 18 jaar zijn vrijgesteld van contributie. Als peildatum geldt 1 januari van ieder jaar. De contributie is te allen tijde verschuldigd voor een volledig jaar. Dit geldt zowel voor nieuwe leden als ook voor vertrekkende leden of in geval van overlijden gedurende het jaar

De contributie kan voldaan worden op bankrekeningnummer NL14 RABO 0351 4011 21 t.n.v. Begrafenisvereniging D.E.L., onder vermelding van uw lidnummer.

Personen die gedurende het kalenderjaar als lid  toetreden, betalen over het volledige jaar de contributie.
Bovendien kan het bestuur bepalen dat personen ouder dan 18 jaar een entreegeld moeten betalen bij de aanmelding van het lidmaatschap.

Bijverzekeren
De ledenkorting dekt niet alle kosten van de uitvaart. Voor het verschil kunt u zich bijverzekeren bij een verzekeringsmaatschappij.

Uitkering bij overlijden
Leden ontvangen in geval van overlijden een financiële uitkering van de vereniging.

Wanneer leden gebruik maken van de diensten van uitvaartverzorger Van der Zwaag in Heerenveen, dan bedraagt de uitkering € 750,- terwijl daarnaast een korting van € 225,- wordt verkregen op de diensten van Van der Zwaag. De korting en de uitkering worden verrekend via de nota van Van der Zwaag.

Leden kunnen er ook voor kiezen om gebruik te maken van een andere uitvaartverzorger. In dat geval bedraagt de financiële uitkering € 600,-. Bij overlegging van de overlijdensacte zal de vereniging deze vergoeding uitkeren.

Overlijden

Wat te doen bij een overlijden?

Een overlijden komt vaak onverwacht. In de emotionele periode daarna moeten er veel zaken op korte termijn geregeld worden. Hieronder volgt een stappenplan waarin de belangrijkste dingen vermeld staan. Neem contact op met de huisarts. Dat hoeft alleen als iemand thuis overlijdt. Gebeurt dit in het ziekenhuis of andere instelling, dan wordt de huisarts van daaruit automatisch geïnformeerd. De arts zal een verklaring van overlijden afgeven. Deze verklaring is noodzakelijk in verband met wettelijke voorschriften en administratieve zaken.

 • Informeer de naaste familieleden.
 • Neem contact op met de bode: Uitvaartverzorging Van der Zwaag. De bode is dag en nacht telefonisch bereikbaar onder nummer 0513-622339. Samen met hem maakt u een afspraak voor de regeling van de uitvaart.
  (Opmerking: Ook als de overledene ver buiten het verzorgingsgebied van DEL Oude- en Nieuwehorne woonde, kunt u contact opnemen met Uitvaartverzorging Van der Zwaag. In overleg met de nabestaanden kan Van der Zwaag dan eventueel een vervangende plaatselijke bode toewijzen).
 • Check of er een testament, codicil (wilsbeschikking) of een laatste lijst met wensen aanwezig is.
 • Leg diverse zaken al vast klaar, bijvoorbeeld:
  Kleding voor de overledene
  Trouwboekje en /of geldig identiteitsbewijs
  Adressenlijst voor rouwkaarten
  Uitvaartpolis

Wat doet de uitvaartverzorger?

Nadat u een afspraak heeft gemaakt met de bode/uitvaartverzorger, bezoekt hij zo spoedig mogelijk de nabestaanden. In overleg met hen regelt hij de laatste verzorging en opbaring van de overledene.
De laatste verzorging van een overledene is een intieme aangelegenheid. Door hieraan zelf deel te nemen kan men op een goede manier afscheid nemen. Al naar gelang de wensen kan iemand thuis of in een rouwcentrum worden opgebaard; een opbaring thuis kan in de kist of op bed gebeuren. Daarnaast heeft de uitvaartverzorger o.a.

 • Regelt de kist
 • Let op de conditie van de overledene tijdens de opbaring en neemt zo nodig maatregelen.
 • Regelt de rouwkaarten.
 • Regelt de verzending van de rouwkaarten.
 • Regelt de advertenties.
 • Doet aangifte van het overlijden bij de gemeente.
 • Adviseert de nabestaanden met betrekking tot eventuele uitvaartverzekering.
 • Maakt afspraken voor de uitvoering van de uitvaart (graf delven, opbaren, crematie, predikant/spreker, organist, muziek, bloemen, catering).
 • Regelt de locatie van de uitvaart.
 • Regelt de rouwauto en het rouwvervoer.
 • Regelt de dragers.
 • Staat open voor vragen en helpt waar mogelijk in de tijd van opbaring tot en met de uitvaart.
 • Adviseert (en helpt) rondom nazorg.

Bestuur

Voorzitter:
Naam:                            M. van der Spoel-de Jong
Adres:                            Schoterlandseweg 110
Woonplaats:                  8413 NE Oudehorne
Telefoon:                        06-21253030
Secretaris:
Naam:                            C.M. Boersma
Adres:                            De Stringen 33
Woonplaats:                  8414 MT Nieuwehorne
Telefoon:                        0513-542229
Penningmeester:
Naam:                            B. Heida
Adres:                            Flaeijel 25
Woonplaats:                  8414 PG Nieuwehorne
Telefoon:                        0513 542121
Lid:
Naam:                            G. de Jong
Adres:                            Molenweg 38
Woonplaats:                  8414 LL Nieuwehorne
Telefoon:
Lid:
Naam:                            D. van der Meulen
Adres:                            De Sile 4
Woonplaats:                  8414 MR Nieuwehorne
Telefoon:                        0513-541727

Contact

Melden van een overlijden

Een overlijden van een lid moet altijd gemeld worden bij:

Uitvaartverzorging Van der Zwaag

Cissy van Marxveldtlaan 11

8453 WB Heerenveen

Telefoon: 0513-622339 (dag en nacht bereikbaar)

Contact

U kunt altijd persoonlijk contact opnemen met één van de bestuursleden van DEL Oude- en Nieuwehorne.

Leden die inzage in statuten en/of huishoudelijk regelement willen kunnen deze opvragen bij de secretaris van de DEL-Oude- en Nieuwehorne.

Daarnaast kunt u ons bereiken via de email: info@deloudenieuwehorne.nl.