KENNISGEVING AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING INRICHTING NIEUWEHORNE

De Minister van Economische Zaken maakt bekend:

Op 1 september 2015 heeft Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V., te Harlingen, een aanvraag ingediend om een vergunning voor de activiteit bouwen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting Nieuwehorne 1, gelegen aan de Vogelweide gelegen in de gemeente Heerenveen, op het perceel, kadastraal bekend gemeente Mildam, Sectie M, nummer 389.

De vergunningaanvraag betreft de aanpassing van de boortorenfundatie en boorkelder.
Voor het behandelen van de aanvraag geldt de reguliere voorbereidingsprocedure van 8 weken (artikel 3.7, Wabo), waarbinnen een besluit wordt genomen. Vervolgens wordt een kennisgeving van het besluit gepubliceerd en kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen het besluit.

Tot en met 7 oktober 2015 kunnen belanghebbenden zienswijzen met betrekking tot deze
omgevingsvergunningaanvraag schriftelijk of mondeling kenbaar maken.
Voor inlichtingen over de aanvraag kunt u zich wenden tot:

Ministerie van Economische Zaken
Directie Energie en Omgeving
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
070 – 379 8389
omgevingsvergunning@minez.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *