Nieuwe dorpsvisie Oude- en Nieuwehorne

De werkgroep die zich bezig gaat houden met het actualiseren van onze dorpsvisie, of eigenlijk moeten we zeggen ’realiseren van een nieuwe dorpsvisie’, is gestart met haar werkzaamheden. Naast de Plaatselijk Belang bestuursleden Bea Hofstra, Geert de Jong en Jan Post hebben de dorpsbewoners Koen de Groot, Rommie Haarsma, Piet Heida en Annet Sonneveld in de werkgroep zitting genomen. De startbijeenkomst, waar ook Doarpswurk bij vertegenwoordigd was, heeft inmiddels plaats gevonden.  De dorpsvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat, volgens de inwoners, de gewenste ontwikkelingen zijn voor de leefbaarheid van Oude- en Nieuwehorne en de naaste omgeving. De inhoud zal worden bepaald door de ideeën, wensen en knelpunten die u als dorpsbewoner aangeeft. De visie is voor het hele dorp en wordt opgesteld in samenwerking met de inwoners van het dorp. De dorpsvisie moet door het dorp gedragen worden. Het opstellen ervan is een goede gelegenheid om wat leeft onder de bewoners, eens op een rijtje te zetten en eigenlijk kunnen wij als Plaatselijk Belang ook alleen maar uitspraken namens het dorp doen als wij weten wat er leeft. De nieuwe visie vormt straks in de eerste plaats een kader voor het functioneren van Plaatselijk Belang. Met een goede dorpsvisie bij de hand hebben we meer kans van slagen bij het uitvoeren van wensen en ideeën, ook richting gemeente. Dat heeft ook onze huidige, inmiddels verouderde visie wel bewezen.

Als inventarisatiemiddel voor de ideeën, wensen en knelpunten die binnen Oude- en Nieuwehorne leven hebben wij gekozen voor de zogenaamde keukentafelgesprekken. Dit zijn gesprekken in steeds kleine groepjes van zo’n 5 dorpsbewoners met daaraan toegevoegd 2 personen uit de werkgroep. Vanuit de werkgroep zetten we de basis neer voor een ’sterkte-zwakte’ analyse en kiezen we alvast een aantal thema’s die in de gesprekken aan de orde zullen gaan komen. Vanuit de gesprekken kunnen we deze thema’s vervolgens gaan aanvullen. Als sterktes kunnen we bijvoorbeeld alvast noemen: georganiseerd verenigingsleven, goede infrastructuur, uitstekende sportvoorzieningen, goede basiswinkelvoorzieningen, inzetbereidheid vrijwilligers. Zwakke punten (bedreigingen) zijn bijvoorbeeld de vergrijzing, krimp bevolking, woonmogelijkheden voor jongeren. Als onderwerpen voor de dorpsvisie kunnen we bijvoorbeeld kiezen voor: ouderenzorg, saamhorigheid en sociale controle, verkeersveiligheid, energievoorziening, wonen, onderwijs. We streven er naar om de nieuwe dorpsvisie te kunnen presenteren tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang in april/mei 2016.

Wij hebben voorlopig een serie van vier keukentafelgesprekken ingepland en wel op 11, 18, 19 en 27 januari 2016. We nodigen u hierbij als dorpsbewoner van harte uit deel te nemen aan deze keukentafelgesprekken en mee te denken en praten over wat u belangrijk vindt voor en in onze dorpen. U kunt zich hiervoor opgeven via info@oude-nieuwehorne.nl Ook telefonische opgave is mogelijk. Bel dan even met Geert de Jong (0513-541060) of Jan Post (0513-542220).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *