Voorontwerpbestemmingsplan “Oude- en Nieuwehorne” ter inzage

Ontwerp-bestemmingsplan ‘Oude- en Nieuwehorne’ ter inzage
Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van donderdag 2 april 2015, het ontwerp-bestemmingsplan ‘Oude- en Nieuwehorne gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de bebouwde kom van de dorpen Oudehorne en Nieuwehorne en voorziet in een actuele beheersregeling voor de bestaande situatie. Het bestemmingsplan legt in overwegende mate de bestaande situatie vast en heeft daarom een consoliderend karakter.
Inzage
digitaal
Het ontwerp-bestemmingsplan kan worden ingezien op de website ww.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad “bestemmingsplannen”, waarna u de mogelijkheid heeft het ontwerp-bestemmingsplan op te roepen via het invullen van de locatie, de naam of het planid-nummer (NL.IMRO.0074.BPNoudenieuwehorne-OW01) van het ontwerp-bestemmingsplan.

fysiek
Het ontwerp-bestemmingsplan kan tevens gedurende de hiervoor genoemde termijn, tijdens openingsuren, worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen alsmede in Dorpshuis De Kiekenhof in Nieuwehorne.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.

Schriftelijk
Schriftelijke zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad van Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA HEERENVEEN.
Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam/handtekening en adres van de indiener, datum en redenen van de zienswijze. Het is niet mogelijk per e-mail een zienswijze kenbaar te maken.

Mondeling
Om mondelinge zienswijzen in te dienen kan contact worden opgenomen met de heer Steven Doelman op telefoonnummer 14 0513 (tijdens kantooruren) of per e-mail s.doelman@heerenveen.nl.

t_NL.IMRO.0074.BPNoudenieuwehorne-OW01