Dorpskrant De Hoarnekrite

Voor en door inwoners van Oude- en Nieuwehorne

De dorpskrant De Hoarnekrite is een platform voor en door inwoners van Oude en Nieuwehorne. De krant verschijnt elke maand in kleur met uitzondering van de twee zomermaanden en wordt samengesteld door een redactie team. Inwoners en verenigingen uit de beide dorpen kunnen kopij aanleveren voor de dorpskrant. De verspreiding vindt plaats door vrijwilligers uit de dorpen. Om de krant te kunnen ontvangen is een abonnement noodzakelijk voor een bescheiden bedrag per jaar (zie hieronder) .

Een andere belangrijke inkomstenbron voor het mogelijk maken van de dorpskrant zijn de adverteerders. Losse advertenties komen alleen voor plaatsing in aanmerking indien het bedrijf of organisatie zelf ook gevestigd is in Oude- of Nieuwehorne. Voor vaste advertenties (looptijd één jaargang) geldt dit niet.

Rubrieken
De Hoarnekrite heeft een aantal vaste rubrieken met actuele- en achtergrondinformatie over allerlei activiteiten van verenigingen en instanties, bedrijven en inwoners van de dorpen Oude– en Nieuwehorne.

Deze rubrieken zijn:

Dorpsnieuws, Verenigingsnieuws, Interviews, Stichting Doarpsargyf, Oproepen en mededelingen, Dorpsagenda, De welkokende keukenmeid, Agenda Sportcomplex, Belangrijke telefoonnummers, Weekagenda Kiekenhof, Kerkdiensten, Van de Redactie en Tot uw dienst

Uitgeefster:

Stichting Dorpshuis “De Kiekenhof”

Oplage: 850

Abonnement:

€ 10 / jaargang 2022-2023 / € 30,- p.post

Aanmeldformulier

Bankrekening:

NL53 RABO 0351 4034 26

Redactieadres:

Schoterlandseweg 55, Nieuwehorne

Telefoon: (06) 47772110

Redactie:

Ynskje Hoekstra (voorzitter), Frans Hogerheijde (penningmeester), Monique Flapper, Tjerry de Jong, Welmoed de Jong, Hielke Peereboom, Annie Stelma, Ger van der Zee

Vragen m.b.t. de bezorging:

Antsje Dijk (0513) 54 15 52

Kopij

Kopij aanleveren op het e-mailadres: dehoarnekrite@gmail.com

Let op de uiterste inleverdata! Dit staat in de voorgaande editie. Over het algemeen is de sluitingsdatum op de eerste woensdag van de maand.

Affiches en aankondigingen

Affiches en aankondigingen mogen maximaal A5 formaat (liggend) hebben. Bij afwijkende formaten behoudt de redactie zich het recht voor om deze hierop aan te passen.

Foto’s

Foto’s moeten digitaal worden aangeleverd, als los bestand en niet geplakt in Word. De bestandsgrootte moet minimaal 2 Mb in JPG formaat zijn.

Denk eraan dat digitale verzending de bestandsgrootte meestal verkleind; verzending als bijlage in een e-mail verdient de voorkeur!

Algemeen

De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van dit blad, maar niet voor de juistheid van ingezonden stukken. Duidelijke taal- of spelfouten worden in de regel wel gecorrigeerd. De redactie kan besluiten om kopij niet te plaatsen of in te korten. Anonieme stukken worden niet geplaatst. Juridische verantwoordelijkheid berust bij de Stichting Dorpshuis “De Kiekenhof . Dit is een link naar het privacyreglement:

privacyreglement-Hoarnekrite

Advertentie tarieven

Voor de vaste advertenties is het tarief € 65,- voor een visitekaartje-formaat. Voor een groter formaat wordt het tarief berekend naar evenredigheid van het formaat.

Voor eenmalige losse advertenties wordt het berekend aan de hand van de ruimte en naar evenredigheid tegen een tarief van € 65,- voor A4 formaat. Waarbij wordt aangetekend dat de losse advertenties maximaal A5-formaat (liggend) mogen zijn. Interesse in een advertentie? Neem dan contact op met : Frans Hogerheijde, telefoon: (06) 13043078

Jaargang 33 digitaal
De dorpskranten van het afgelopen jaar, van juni 2020 tot en met april 2021, zijn digitaal beschikbaar via deze site. Heeft u belangstelling en wilt u de dorpskranten nog eens bekijken? Dat kan HIER.

Jaargang 34 digitaal
De dorpskranten van het afgelopen jaar, van mei 2021 tot en met april 2022, zijn digitaal beschikbaar via deze site. Heeft u belangstelling en wilt u de dorpskranten nog eens bekijken? Dat kan HIER.

Jaargang 35 digitaal
De dorpskranten van het afgelopen jaar, van september 2022 tot en met april 2023, zijn digitaal beschikbaar via deze site. Heeft u belangstelling en wilt u de dorpskranten nog eens bekijken? Dat kan HIER.